IEO ULTRALPHA Public Sale Trên Sàn BitMax.io

0
212

UltrAlpha sẽ khởi động bán khu vực mã thông báo cho người dùng BitMax.io từ ngày 11 đến 14 tháng tám (EDT). Như các tổ chức, UltrAlpha có các trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho việc bán token. BitMax.io chỉ cung cấp các công nghệ, quảng bá và thực hiện hỗ trợ bán token lần này. Thông tin chi tiết như sau:

UltrAlpha Public Sale

UAT public sale sẽ được tiến hành thông qua các phương pháp phân bổ hai hình thức cùng một lúc – phân bổ hạn ngạch tương ứng cho một tài sản dư (USDT phương thức thanh toán) và phân bổ vé xổ số BTMX ( phương thức thanh toán BTMX).

ULTRALPHA PUBLIC SALE TRÊN BITMAX

🌏Tổng cung: 500,000,000 UAT
🌏Dung lượng: 2,000,000 USDT (25,090,008 UAT)
🌏Phân bố: Phân bố cân bằng theo tỉ lệ (80%) và xổ số (20%)
🌏Hình thức: USDT, BTMX
🌏Cơ chế mở khóa: 50% để được mở khóa trước khi niêm yết chính trên bitmax.io; còn lại 50% được mở khóa trong đợt presale lịch trình được quy định trong WhitePaper.
🌏Phân phối Token: trong vòng 24h sau khi có kết quả chính thức từ 3 vòng public sale.
🌏 Giá Round 1: 0.075 USDT
🌏 Giá Round 2: 0.08 USDT
🌏 Giá Round 3: 0.085 USDT
 Round 1 dự kiến bắt đầu từ 10:00:00 tối ngày 11/08/2019 theo giờ Việt Nam.

Sẽ có 3 vòng bán công khai. Cho mỗi vòng, token bán sẽ được tiến hành thông qua 2 phương pháp phân bổ cùng một lúc. Người dùng có thể tham gia trong tất cả ba vòng của cả hai phương pháp phân bổ cho một lịch trình sau đây.

Thời Gian Bán Token:

Vòng 1:

10:00:00 tối ngày 11/08/2019 – 2:00:00 tối ngày 12/08/2019 (Thời hạn mua)

9:00:00 tối ngày 11/08/2019 ( Snapshot time)

Giá: 0.075 USDT

Vòng 2:

10:00:00 tối ngày 12/08/2019 – 2:00:00 tối ngày 13/08/2019 (Thời hạn mua)

9:00:00 tối ngày 12/08/2019 ( Snapshot time)

Giá: 0.08 USDT

Vòng 3:

10:00:00 tối ngày 13/08/2019 – 2:00:00 tối ngày 14/08/2019 (Thời hạn mua)

9:00:00 tối ngày 13/08/2019 ( Snapshot time)

Giá: 0.085 USDT

Tổng quan dự án và lịch trình cụ thể

Dung lượng phân bổ tương ứng cho một tài sản dư (phương thức thanh toán USDT)

Dung lượng mua tối đa cho mỗi người dùng sẽ được tính dựa trên số dư tất cả ảnh chụp của BTC, ETH và USDT trong khoản tiền mặt của người dùng. 

Lưu ý:

1. Trong tính toán cân bằng ảnh chụp, BTC và ETH sẽ được chuyển đổi sang USDT tương đương dựa trên giá đóng cửa lúc đó của ảnh chụp.

2. Nếu người sử dụng bản chụp tất cả số dư của BTC, ETH và USDT là thấp hơn so với các giá trị tương đương của 2.000 USDT, người dùng sẽ không có đủ điều kiện cho vòng hiện tại của khu vực bán trong phương pháp phân bổ này.

Hướng dẫn mua hàng:

1. Gửi UAT mua hạn ngạch

Trong giai đoạn mua mỗi vòng, người dùng có thể lần đầu tiên gửi UAT mua dung lượng trên trang chủ cho các yêu cầu sau đây. 

1 USDT≤ UAT mua dung lượng ≤ 3.000 USDT

Cho mỗi vòng, người dùng sẽ chỉ có thể gửi UAT mua dung lượng một lần trong thời gian mua hàng mà không cần thêm bất kỳ phần mở rộng. 

Sau khi kết thúc thời hạn mua, Mua dung lượng cung cho mỗi tài khoản người dùng được tính theo tỷ lệ số dư tất cả ảnh chụp của người dùng để tất cả ảnh chụp sự cân bằng của tất cả thí sinh đủ điều kiện gửi mua hạn ngạch.

Mua hạn ngạch Cap cho mỗi tài khoản người dùng = cân bằng tất cả các snapshot của người dùng / tổng số cân bằng snapshot * tất cả các khu vực bán hạn ngạch cho vòng hiện hành

Lưu ý:

1. Thanh toán USDT sẽ không được đặt giữ hoặc khấu trừ tại thời điểm mua hạn ngạch nộp.

2. Tổng số cân bằng snapshot = cân bằng snapshot tất cả tổng hợp dùng cho tất cả thí sinh đủ điều kiện gửi mua hạn ngạch

2. Xác nhận phân bổ hạn ngạch UAT

Sau khi kết thúc thời hạn mua, phân bổ hạn ngạch thực tế cho mỗi người dùng sẽ được tính toán cho các giá trị nhỏ hơn dung lượng tài khoản mua Cap và của người sử dụng mua hạn ngạch nộp. Nếu giá trị nhỏ hơn là thấp hơn 1 USDT, người dùng sẽ được coi như là không đủ điều kiện cho vòng hiện tại của khu vực bán trong phương pháp này.

3. Hoàn thành thanh toán khấu trừ

Sau khi kết thúc thời hạn mua, thanh toán USDT sẽ được khấu trừ từ tài khoản của người tham gia hội đủ điều kiện giữa 3:00 giờ tối EST và 5:00 PM EST vào cùng một ngày. ( nhanh hơn giờ Việt 1 tiếng)

Chỉ USDT dư có sẵn trong tài khoản tiền sẽ được trừ khi thanh toán cho hạn ngạch bán công cộng. Việc khấu trừ sẽ chỉ diễn ra một lần. Trong trường hợp không đủ số dư ở thời khấu trừ, người dùng sẽ được coi là tự nguyện từ bỏ hạn ngạch bán công cộng. Hãy duy trì đủ số dư để khấu trừ thanh toán.

Dung lượng Public Sale mỗi vòng 

Ví dụ:

Người dùng A tham gia vòng đầu tiên. Số dư người dùng qua BTC, ETH và USDT là tương đương với 100.000 USDT giá trị. Người dùng gửi 3.000 USDT như mua hạn ngạch.

Sau khi kết thúc vòng 1 thời gian mua, kịch bản phân bổ hạn ngạch sẽ được trình bày như dưới đây.

Phân phối vé xổ số (phương thức thanh toán BTMX)

Tối đa số lượng vé số yêu cầu bồi thường cho mỗi người dùng sẽ được tính dựa trên cân bằng số dư người sử dụng của BTMX. Sau khi kết thúc thời hạn mua, xổ số rút ra sẽ được tiến hành và người dùng có giành vé sẽ được phân bổ với dung lượng tương ứng.

Dung lượng Public Sale mỗi vòng 

Phân phối vé xổ số 

BTMX số dư trong tài khoản tiền mặt (bao gồm cả BTMX dưới lock-up) và lãi tài khoản (bao gồm cả BTMX dưới lock-up và vay BTMX) sẽ yếu tố xác trong tính toán của người sử dụng ảnh chụp sự cân bằng của BTMX. BTMX trong khi chờ mở khóa và BTMXP sẽ được loại trừ.

Hướng dẫn mua:

1. Nộp yêu cầu cho số lượng vé xổ số 

Trong giai đoạn mua mỗi vòng, người dùng có thể gửi yêu cầu số lượng vé số mỗi yêu cầu sau đây. 

0 < tối đa số lượng vé gửi ≤ số lượng vé có sẵn

Cho mỗi vòng, người dùng sẽ chỉ có thể gửi yêu cầu vé một lần trong thời gian mua hàng mà không cần thêm bất kỳ phần mở rộng của thời gian. 

Lưu ý: Thanh toán BTMX sẽ không được đặt giữ hoặc khấu trừ tại thời điểm gửi yêu cầu vé xổ số kiến thiết.

2. Xổ số rút ra thông báo kết quả và hoàn tất thanh toán khấu trừ

Giành vé sẽ được công bố trong vòng 2 giờ sau khi kết thúc thời hạn mua hàng. BTMX tương ứng sẽ được khấu trừ từ tài khoản của người tham gia hội đủ điều kiện từ 03:00:00 đến 5:00 PM EST vào cùng một ngày. 

Chỉ BTMX số dư có sẵn trong tài khoản tiền mặt có thể được khấu trừ là thanh toán cho các khu vực bán hạn ngạch. Số tiền thanh toán BTMX sẽ được tính cho một mức giá đóng cửa lúc bắt đầu của thời kỳ mua. Các khoản khấu trừ sẽ chỉ diễn ra một lần. Trong trường hợp không đủ số dư tại thời điểm khấu trừ, người dùng sẽ được coi là tự nguyện từ bỏ các hạn ngạch bán hàng khu vực. Hãy duy trì đủ số dư để khấu trừ thanh toán.

BTMX khấu trừ cho khoản thanh toán phải tuân thủ vĩnh viễn khóa-up.

Ví dụ:

Người dùng B tham gia vòng đầu tiên của khu vực bán với cân bằng ảnh chụp của 60.000 BTMX. Yêu cầu đối với vé số 4 và thắng 3 trên 4 người dùng. Nếu BTMX giá là 0,12 USDT tại đầu của vòng 1 thời gian mua hàng, người dùng sẽ phải trả 5.000 BTMX cho dung lượng mua.

200/0,12 * 3 = 5.000 BTMX, dựa trên mỗi vé chiến thắng hội đủ điều kiện cho các hạn ngạch 200 USD.

Người sử dụng phải duy trì không ít hơn 5.000 BTMX số dư có sẵn trong tài khoản tiền mặt trong thanh toán khấu trừ cửa sổ (3:00 giờ tối EST-5:00 giờ chiều EDT ngày 12 tháng 8) để hoàn tất mua hàng.

Hội đủ điều kiện quy tắc:

1. Người sử dụng phải hoàn thành KYC V2 để tham gia vào việc bán hàng khu vực. 

2. Người sử dụng phải đồng ý và xác nhận UltrAlpha (UAT) khu vực bán T & Cs.

3. Người sử dụng từ các quốc gia và các khu vực sau đó đều bị cấm tham gia: Hoa Kỳ, khu vực Balkan, Belarus, Myanmar, Côte d’Ivoire, Cuba, Cộng hòa dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Bắc Triều tiên, Sudan, Cộng hoà ả Rập Syria, Zimbabwe, Algeria, Bangladesh, Bolivia, Campuchia, Ecuador, Nepal, Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Singapore, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Serbia, Somalia, Nam Sudan, Thái Lan, Tunisia, Trinidad và Tobago , Ukraina, Uganda, Venezuela, Yemen.

_______________________________________________________________________
Đăng ký theo dõi tại:

1️⃣ https://kriptoa.com

2️⃣ https://www.facebook.com/vncryptotrend/

3️⃣ https://t.me/vietnamcryptotrend

4️⃣ https://t.me/vncryptotrend

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây